ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

فرایندهای اصلی بیمارستان

نویسنده: محمد علی پور
1400/3/8
عکس آرشیوی

فرایندهای اصلی بیمارستان
فرایند رسیدگی به شکایات
فرایند پذیرش بیماران سرپایی دارای نوبت از درمانگاه
فرایند رسیدگی به بیماران اورژانس

http://roozbehhospital.tums.ac.ir/public/fa
عکاس: فایل
عکاس: فایل