ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

فرایندهای اصلی بیمارستان

نویسنده: محمد علی پور
1400/3/8
عکس آرشیوی

فرآیندهای اصلی بیمارستان
فرآیند ترخیص بیماران همراه با خانواده
فرآیند ترخیص بیماران بی خانمان قضایی
پذیرش و بستری بیمار (فرایند مراقبت و درمان)

http://roozbehhospital.tums.ac.ir/public/fa
عکاس: عکس آرشیوی