ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

راهنمای مراجعین به درمانگاه

نویسنده: محمد علی پور
1400/3/9
عکس آرشیوی

راهنمای مراجعین به درمانگاه

http://roozbehhospital.tums.ac.ir/public/fa
عکاس: عکس آرشیوی