ارتباط با ما hosp_roozbeh@tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان روزبــه

بخش های بیمارستان روزبه

بیمارستان روانپزشکی روزبه به عنوان اولین بیمارستان روانپزشکی دارای بخش های مختلفی برای ارائه خدمات روانپزشکی می باشد.

بخش‌های بستری

بیمارستان روزبه دارای سه بخش مردان (بخش یک مردان، بخش دو مردان و بخش برنا مردان) سه بخش زنان (بخش یک زنان، بخش دو زنان و بخش برنا زنان ) دو بخش اطفال (دختران و پسران) بخش نوروسایکیاتری و سالمندی (پندار) و بخش سوء مصرف مواد مخدر است و در مجموع دارای ظرفیت 189 تخت است.

مراقبت‌های بالینی پرستاری
ارائه خدمات مددکاری اجتماعی و توانبخشی
ارائه خدمات روانشناسی
آموزش به بیمار و خانواده

بخش‌های سرپایی

بیمارستان روزبه دارای درمانگاه بزرگسال، اطفال، نورولوژی، بخش روان درمانی و روانشناسی و همچنین بخش توان بخشی ورزشی است

خدمات PSG- EMG-EEG تزریق بوتاکسLP
تست هوش، تست شخصیت و حافظه
ورزش درمانی، ارزیابی روانشناسی حافظه
درمانگاه سکس تراپی - بیش فعالی- سالمندان

بخش مردان یک

رئیس بخش: آقای دکتر علی اکبر نجاتی صفا
سرپرستار: خانم شبنم مهدیان
تعداد تخت: 26 تخت
داخلی: 1043 - 1228

بخش مردان دو

رئیس بخش: آقای دکتر سید حمید رضا نقوی
سرپرستار: آقای علی الیاسوند
تعداد تخت: 26 تخت
داخلی: 1047 - 1044

بخش مردان سه

رئیس بخش: آقای دکتر آذرخش مکری
سرپرستار: آقای رضا عباسی
تعداد تخت: 9 تخت
داخلی: 1225- 1226
مددکاری بخش: 1227
روان شناس بخش: 1223

بخش پندار

رئیس بخش: خانم دکتر مریم نوروزیان
سرپرستار: خانم نرگس محمدی
تعداد تخت: 12 تخت
داخلی: 1094- 1107

بخش زنان یک

رئیس بخش: خانم دکتر مهدیه معین
سرپرستار: خانم فهمیه مساح
تعداد تخت: 26 تخت
داخلی: 1017 -1018

بخش زنان دو

رئیس بخش: خانم دکتر مریم طباطبائی
سرپرستار: فرزانه پورافضل
تعداد تخت: 18 تخت
داخلی: 1019-1022

بخش اطفال دختران

رئیس بخش: آقای دکتر جواد محمودی قرائی
سرپرستار: خانم ملیحه وفائی
تعداد تخت: 19 تخت
داخلی: 1090- 1238

بخش اطفال پسران

رئیس بخش: آقای دکتر جواد محمودی قرائی
سرپرستار: خانم الهه حیدری
تعداد تخت: 16 تخت
داخلی: 1086 - 1238

بخش برنا مردان

رئیس بخش: آقای دکتر بهرنگ شادلو
سرپرستار: خانم آمنه تیموری
تعداد تخت: 18 تخت
داخلی: 1188 - 1189
مددکار بخش: 1222

دپارتمان روانپزشکی ژنومیک

داخلی 1034

درمانگاه های بیمارستان روزبه

درمانگاه نورولوژی
واحد مرکز روزانه
رئیس درمانگاه: خانم دکتر والنتین آرتونیان
سرپرستار درمانگاه: خانم صدراهه اسمعیلی
داخلی درمانگاه های بیمارستان
بزرگسال 1152
اطفال: 1147
نورولوژی: 1199
مرکز روزانه: 1174-1181